Titan thực hiện chiến lược thương hiệu năng động và sáng tạo, được thành lập với mục tiêu cung cấp các giải pháp trong kinh doanh nhằm tạo ra giá trị gia tăng và lợi thế cạnh tranh bền vững cho khách hàng thông qua đòn bẩy sức mạnh thương hiệu