Titan thực hiện chiến lược thương hiệu năng động và sáng tạo, được thành lập với mục tiêu cung cấp các giải pháp trong Marketing - Quảng Cáo nhằm tạo ra giá trị gia tăng và lợi thế cạnh tranh bền vững cho khách hàng thông qua đòn bẩy Sức mạnh thương hiệu.